25 lat Klubu Strzeleckiego VIS LOK w Mielcu !!! Terminy szkoleń i treningów oraz zawodów VIS LOK Mielec w aktualnościach !!! ZAPRASZAMY !!! ||| POSZUKUJEMY! Zdjęć oraz dokumentów z historycznych szkoleń strzeleckich w Mielcu tel. 513777144 Prezes Honorowy KS VIS LOK w Mielcu Ryszard Kalicki |||


Sport i nowa Ustawa>>


Nowym sezonem strzeleckim weszliśmy w kolejny okres obowiązywania Ustawy "O sporcie" (Dz.U. Nr 127, poz.857). Uchyliła ona i zastąpiła dwa wcześniejsze akty; "Ustawę o kulturze fizycznej" i "Ustawę o sporcie kwalifikowanym". Nowatorskim jest odstąpienie od podziału sportu na "profesjonalny" i "amatorski" oraz "indywidualny" i "kwalifikowany". Określono pojęcie kultury fizycznej, na którą składają się; sport, wychowanie fizyczne oraz rehabilitacja ruchowa. W art.2 jw. czytamy, że "sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo dorazne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach". Działalność sportowa może być prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, który działa wyłącznie jako osoba prawna - osoby fizyczne nie mogą prowadzić już klubów sportowych. Osoby prawne w sporcie funkcjonują jako stowarzyszenia i fundacje, także spółki z o.o i akcyjne. Polskie związki sportowe otrzymały 2 lata na dostosowanie działalności oraz statutów i regulaminów do nowych wymagań, pierwsze zmiany w strzelectwie obserwujemy już teraz. Wszystkim Kolegom biorących czynny udział w licencjonowanej strzeleckiej rywalizacji sportowej przypominamy o wcześniejszym obowiązku uzyskania potwierdzonych startów na zawodach w klubie posiadającym Licencję PZSS (dot. wymogów minimalnych definiujących "czynne uprawianie strzelectwa sportowego"). W nowym "REGULAMINIE (PZSS) PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJACYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZACYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO" wymaga się od zawodnika wykonania min.4 startów rocznie w każdej dyscyplinie (pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa) do wydanej indywidualnie licencji sportowej PZSS (która ma być corocznie odnawiana). Wzrosła waga startu w zawodach z delegatem technicznym lub obserwatorem PZSS czy WZSS (kalendarz PZSS lub Związku Wojewódzkiego) oraz dostępu do komunikatów zawodów, także w wersji elektronicznej. Czynny udział Klubu we współzawodnictwie sportowym oznacza dla jego reprezentacji co najmniej cztery starty w roku kalendarzowym, w tym nie mniej niż trzech zawodników w każdej dyscyplinie Licencji jaką Klub posiada. Licencja Klubu zgodnie z "REGULAMINEM (PZSS) NADAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI UPRAWNIAJACYCH KLUBY DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE W SPORCIE STRZELECKIM" potwierdzana jest co 4 lata w cyklu olimpijskim. Opłacenie składek członkowskich jest warunkiem podjęcia klubowej rywalizacji sportowej. Każdorazowe wydanie Licencji PZSS wymaga potwierdzenia ubezpieczenia (patrz też art.38 ustawy jw.) od następstw nieszczęśliwych wypadków.